La matriculació d’embarcacions a Catalunya creix un 2% mentre que a l’Estat retrocedeix un -14%

Catalunya referma la recuperació en la matriculació de vaixells i suma dos trimestres consecutius en positiu, amb un creixement semestral del 2%.

A l’Estat la tendència negativa iniciada al 2007 no s’atura i les matriculacions retrocedeixen un -14% entre gener i juny.

La matriculació d’embarcacions de lloguer creix un 37% a Catalunya i un 34% a l’Estat i augmenta el seu pes respecte el total de les vendes realitzades.

Per demarcacions, Girona és la que experimenta un major creixement (9%) fins i tot superant Barcelona (4%). A l’extrem contrari, Tarragona cau un -14%.

ADIN creu que l’organització del Festival del Mar a Catalunya ha estat determinant per continuar la recuperació de les matriculacions.

Barcelona, 6 de juliol 2012.- En el seu informe sobre matriculacions de vaixells del primer semestre de l’any, l’Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) , partint de dades de la Direcció General de la Marina Mercant, destaca que hi ha un creixement d’un 2% a Catalunya, de gener a juny, respecte el mateix període de l’any passat i una davallada d’un -14% a nivell estatal. A Catalunya s’han matriculat 544 embarcacions respecte les 535 de l’any anterior mentre que a l’Estat ho han fet 2.467 respecte les 2.861 de 2011. El resultats, que segueixen la tendència a l’alça del primer trimestre de l’any a Catalunya, on hi va haver un creixement del 4%, són esperançadors si tenim en compte que ja corresponen al 50% de l’exercici i que confirmen “que el mercat està tenint un millor comportament, amb un petita però positiva recuperació”, assenyala ADIN. A l’Estat la tendència a la baixa iniciada al 2007 no s’atura i les matriculacions han tornat a baixar un -14%.

Per demarcacions, a Catalunya la pujada més significativa ha estat a Girona on han crescut un 9%, superant fins i tot a Barcelona (4%). Amb aquest creixement, Girona representa el 41% de les matriculacions catalanes mentre que Barcelona n’aglutina un 40%. A l’altre extrem, Tarragona, que aglutina el 19% restant, ha patit un retrocés del -14%. Al ser dades referides al primer semestre, que representen ja mes del 50% de les matriculacions anuals, s’ha de considerar que estadísticament són prou significatives per confirmar la tendència positiva de l’exercici.

En segmentar les dades, veiem que la pràctica totalitat de matriculacions (97% a l’Estat i 90% a Catalunya) corresponen a vaixells fins a 12 metres. A nivell estatal la baixada es produeix en tots els segments tot i que és superior en les unitats de major eslora; a nivell català l’únic segment que retrocedeix, concretament un 5%, és el de les embarcacions de fins a 8 metres d’eslora (que representa el 81% de les matriculacions) mentre que la resta mostra resultats positius (el de 8 a 12 metres té un creixement del 56%). Les 102 embarcacions de més de 8 m. matriculades a Catalunya respecte les 332 de tot l’Estat representen el 31% del total d’aquestes unitats. En valorar les matriculacions per tipus de llista, es veu que mentre que les d’ús particular (llista 7a) retrocedeixen un -19% a l’Estat i un -3% a Catalunya les de “lloguer” (llista 6a) creixen un 34 % i d’un 37% respectivament. Aques fet fa augmentar la importància del segment de llista 6a sobre el total de les matriculacions i passa del 13 al 19% a Catalunya i del 12 al 16% al conjunt de l’Estat.

ADIN pensa que el Festival del Mar a Catalunya, dut a terme a Sant Feliu de Guíxols, Port Ginesta i Cambrils al maig sota l’organització de l’associació, ha contribuït decisivament a reactivar el mercat i a confirmar la tendència a l’alça de les matriculacions iniciada al primer trimestre de l’any. Per altra banda, també apunta que, tot i no comptar amb dades oficials, “tot indica que els últims mesos la compra-venda d’embarcacions d’ocasió pot ser molt significativa; per cada embarcació nova que es ven s’en poden estar comercialitzant unes 2,5 d’ocasió”.

Mes informació a:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa d’ADIN
c/Canigó, 2 entresol 1a 08500 Vic
Tel: 93 886 22 48 – 685 506 531
[email protected]

ndp_La matriculació d\'embarcacions segueix creixent a Catalunya ndp_La matriculació d\'embarcacions segueix creixent a Catalunya Informe ADIN matriculació vaixells 1r semestre 2012 Informe ADIN matriculació vaixells 1r semestre 2012

Fotos recurs
CRÈDIT FOTOS: ALBERT BAGUÉ I JUDIT COSTA. CRÈDIT FOTOS: ALBERT BAGUÉ I JUDIT COSTA. P5242722 P5172554

Deixa un comentari

Web programada per ciclick web solutions